tel. 32 445 03 24   |   kom. 509 504 951   |   e-mail: biuro@rozbark.net.pl

Internet dla Firm

internet-dla-firm
Przyłącza dedykowane realizujemy w oparciu o własną i dzierżawioną infrastrukturę kablową oraz urządzenia radiowe. Wybór technologii dostępowej uzależniony jest każdorazowo od specyfiki zamówienia Klienta, lokalizacji jego sieci i warunków technicznych.

Oferujemy różne przepustowości do wyboru:

  1. 10 Mb/s, 100 Mb/s, 1 Gb/s 10Gb/s (z możliwością dowolnego ograniczenia)
  2. Taka sama szybkość pobierania i wysyłania danych (stosujemy tylko łącza symetryczne)
  3. Brak limitów ruchu - bez ograniczeń w ilości przesyłanych informacji
  4. Zapewniamy łącza światłowodowe lub radiowe

Dzierżawa Ciemnych Włókien
Usługa polega na dzier­ża­wie jed­nego (1J) lub więk­szej ilo­ści ciem­nych włó­kien świa­tło­wo­do­wych (2J, 4 J itd.) na cią­głym odcinku o okre­ślo­nej dłu­go­ści optycz­nej, zesta­wio­nych pomię­dzy kolo­ka­cjami i zakoń­czo­nymi na prze­łącz­nicy optycz­nej Ope­ra­tora Infra­struk­tury lub dzier­żawa jed­nego lub wię­cej ciem­nych włó­kien świa­tło­wo­do­wych zesta­wio­nych pomię­dzy stud­niami kablo­wymi Ope­ra­tora Infra­struk­tury i połą­czo­nych z sie­cią Klienta.
Ope­ra­tor Infra­struk­tury zapew­nia dla włó­kien świa­tło­wo­do­wych para­me­try wg ITU-T G. 652, udo­stęp­nia włókna świa­tło­wo­dowe do eks­plo­ata­cji Klienta, doko­nuje kon­ser­wa­cji tech­nicz­nej Ciem­nych Włó­kien oraz zacho­wuje dostęp­ność włó­kien świa­tło­wo­do­wych zgod­nie z SLA.

Dzierżawa Kanalizacji Kablowych
Usługa umoż­li­wie­nia Klien­towi dostęp i korzy­stanie z kana­li­za­cji kablo­wej w celu uło­że­nia kabli tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych. Ope­ra­tor Infra­struk­tury udo­stęp­nia kana­li­za­cję kablową w postaci mikrokana­li­za­cji o śred­nicy 8 mm. 24j lub 48j Usługa ta umo­żli­wia Klien­towi uło­że­nie wła­snego kabla świa­tło­wo­do­wego oraz korzy­stanie z prze­ła­̨cz­nic optycz­nych, studni i zasob­ni­ków do ukła­da­nia zapa­sów kabla świa­tło­wo­do­wego i reali­za­cji linio­wych punk­tów styku z sie­cią wła­sną lub sie­ciami innych ope­ra­to­rów, w kolo­ka­cji lub bez­po­śred­nio w stud­niach kablo­wych Ope­ra­tora Infra­struk­tury. Zasób, z któ­rego korzy­sta Klient jest typowo pasywny i nie ma wpływu na typ wpro­wa­dzo­nych do kana­li­za­cji kabli i urzą­dzeń tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych.
Klient we wła­snym zakre­sie buduje wła­sną infra­struk­turę kablową przy dowol­nie wybra­nej tech­no­lo­gii.


Sieci bezprzewodowe to doskonałe medium umożliwiające świadczenie usług dostępu do Internetu. W najprostszym przypadku jest to punkt dostępowy (Access Point, AP), do którego drogą radiową łączą się radiowe urządzenia klienckie. Ten najprostszy przypadek stosowany jest w najmniejszych sieciach. W rzeczywistości ten model jest bardziej złożony i wymaga różnego rodzaju urządzeń w różnych punktach struktury.

Sieci bezprzewodowe 2,4 GHz

Sieci 802.11b/g działające w nielicencjonowanym paśmie 2,4GHz to najstarsze i ciągle najpopularniejsze standardy umożliwiające podłączanie użytkowników końcowych do punktów dostępowych. Ich podstawową zaletą jest niska cena i największa różnorodność urządzeń klienckich.

Sieci bezprzewodowe 5 GHz
Sieci 802.11a i ich odmiany działające w nielicencjonowanym paśmie 5GHz oferują lepsze parametry transmisji od sieci 2,4GHz - niestety za nieco wyższą cenę. Dlatego są najczęściej wykorzystywane do budowy szkieletu sieci lub do tworzenia wydajnych łączy punkt-punkt.

Sieci bezprzewodowe 3,6 GHz (WiMax)
Sieci 802.16-2004 popularnie nazywane WiMax działają w licencjonowanym paśmie 3,6GHz. Wykorzystywanie licencjonowanego pasma (czyli brak zakłóceń) jest ich podstawową zaletą odróżniającą je od sieci 2,4 i 5GHz. Są to sieci klasy operatorskiej przeznaczone do świadczenia usług dostępu do Internetu i telefonii.

Kolokacja
Kolo­ka­cja jest to usługa udo­stęp­nia­nia fizycz­nej prze­strzeni lub urzą­dzeń tech­nicz­nych przez Ope­ra­tora Infra­struk­tury dla Klienta w celu umiesz­cze­nia i podłą­cze­nia nie­zbęd­nego sprzętu, a w szcze­gól­no­ści urzą­dzeń tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych Klienta.

Usługa Kolo­ka­cji obej­muje:
·         dzie­rża­wę miej­sca w Sza­fie o wyso­ko­ści będa­̨cej wie­lo­krot­no­ścią U;
·         dzie­rża­wę Powierzchni Kolo­ka­cyj­nej, tj. powierzchni tech­nicz­nej wypo­sa­żo­nej w sys­temy kli­ma­ty­za­cji oraz gwa­ran­to­wanego zasi­la­nia reali­zo­wa­nego poprzez awa­ryjne pod­trzy­ma­nie bate­ryjne lub zasto­so­wa­nie spa­li­nowych gene­ra­to­rów pra­̨du elek­trycznego. Powierzch­nia Kolo­ka­cyjna wypo­sa­żona jest rów­nież w elek­tro­niczne sys­temy auto­ry­zo­wa­nego doste­̨pu do Obiektu.

Ope­ra­tor Infra­struk­tury dostar­cza Klien­towi w Prze­strzeni:
·         gwa­ran­to­wane zasi­la­nie elek­tryczne 230V/50Hz lub 48 V dla Urzą­dzeń, wraz z okre­śloną w Zamó­wie­niu na Usługę ilo­ścią gniaz­dek zasi­la­ją­cych; o para­me­trach okre­ślo­nych w trak­cie wywiadu tech­nicz­nego.
·         w przy­padku zakupu modu­łów Prze­strzeni okre­ślo­nej jako wie­lo­krot­ność 1 U Moc Urzą­dzeń dedy­ko­wana na jedną jed­nostkę roz­li­cze­niową Prze­strzeni (1U) nie może prze­kra­czać 250 W. Ist­nieje moż­li­wość zwięk­sze­nia mocy po doko­na­niu wery­fi­ka­cji warun­ków mocy.
·         Dla jed­nego modułu Prze­strzeni (1U) przy­słu­guje jeden port do sieci Ope­ra­tora Infra­struk­tury, o ile Zamó­wie­nie na Usługę nie okre­śla ina­czej. W przy­padku więk­szej ilo­ści por­tów Ope­ra­tor Infra­struk­tury nali­czy dodat­kowe opłaty zgod­nie z usta­lo­nymi opła­tami na pod­sta­wie Umowy Ramo­wej oraz Umowy Szcze­gó­ło­wej.

W naszych Węzłach Tele­tech­nicz­nych, 
w któ­rych insta­lo­wane są Urzą­dze­nia Klienta zapew­niamy:

·         sys­tem kli­ma­ty­za­cji z redun­dan­cją;
·         sys­tem wykry­wa­nia dymu;
·         gwa­ran­to­wane zasi­la­nie, oparte o przy­łą­cze do sieci ener­ge­tycz­nej oraz zasi­lacze UPS i gene­ra­tory spa­li­nowe;
·         zasi­lacz UPS;
·         agre­gat spa­li­nowy.

Jak do nas trafić?

mapka

Rozbark.net.pl

41-902 Bytom
ul. Głowackiego 2c/4 i 5

tel.    +48 - (32) 445 03 24
kom. +48    509 504 951

BRE BANK 43 1140 2004 0000 3502 3435 3672

Kontakt

Wysyłanie...

Dziękujemy!

Twoja wiadomość została dostarczona!
©2013 Rozbark.net.pl - wszelkie prawa zastrzeżone.
 
pop