Prosimy o cierpliwość, wkrótce pojawi się możliwość wyboru usługi.

Dostęp do sieci Inter­net umoż­li­wia Klien­towi trans­mi­sję mię­dzy­na­ro­do­wego i kra­jo­wego ruchu TCP/IP poprzez fizyczne dołą­cze­nie Sieci Klienta do sieci Ope­ra­tora Infra­struk­tury, zapew­nia odpo­wied­nie para­me­try trans­mi­sji wewnątrz sieci Ope­ra­tora Infra­struk­tury oraz zapew­nia odpo­wied­nie para­me­try trans­mi­sji do sieci innych ope­ra­to­rów poprzez sieć Ope­ra­tora Infra­struk­tury. W ramach umowy OI dostar­cza gwa­ran­to­wane publiczne adresy IP, umowę SLA. Dołą­cze­nie sieci IP Klienta do sieci IP Ope­ra­tora Infra­struk­tury reali­zo­wane jest za pomocą routingu sta­tycz­nego lub za pomocą routingu BGP.

Dodatkowo każdy pakiet dostępu do INTERNET-u zawiera:

  • nielimitowany dostęp do Internetu, nie czeka Państwa nagły spadek transmisji danych
  • 1GB prędkości dostęp do portalu youtube, twój film HD pobrany jest natychmiast
  • 3GB miejsca na Państwa koncie www, wraz z bazami msql i php
  • zewnętrzny adres IP, niepowtarzaly adres jest tylko dla Państwa potrzeb

Zainteresowane osoby naszą ofertą prosimy o kontaktZapraszamy do współpracy!

Nowoczesne sieci tworzymy z pasją dla Państwa potrzeb, Next Generation Network Rozbark-Net