Przyłącza dedykowane realizujemy w oparciu o własną i dzierżawioną infrastrukturę kablową oraz urządzenia radiowe. Wybór technologii dostępowej uzależniony jest każdorazowo od specyfiki zamówienia Klienta, lokalizacji jego sieci i warunków technicznych.

Oferujemy różne przepustowości do wyboru:

 • taka sama szybkość pobierania i wysyłania danych (stosujemy tylko łącza symetryczne)
 • brak limitów ruchu – bez ograniczeń w ilości przesyłanych informacji
 • zapewniamy łącza światłowodowe lub radiowe

Dzierżawa ciemnych włókien

Usługa polega na dzier­ża­wie jed­nego (1J) lub większej ilo­ści ciem­nych włó­kien świa­tło­wo­do­wych (2J, 4 J itd.) na cią­głym odcinku o okre­ślo­nej dłu­go­ści optycz­nej, zesta­wio­nych pomię­dzy kolo­ka­cjami i zakoń­czo­nymi na prze­łącz­nicy optycz­nej Ope­ra­tora Infra­struk­tury lub dzier­żawa jed­nego, lub więcej ciemnych włó­kien świa­tło­wo­do­wych zesta­wio­nych pomię­dzy stud­niami kablo­wymi Ope­ra­tora Infra­struk­tury i połą­czo­nych z sie­cią Klienta. Ope­ra­tor Infra­struk­tury zapew­nia dla włó­kien świa­tło­wo­do­wych para­me­try wg ITU-T G. 652, udo­stęp­nia włókna świa­tło­wo­dowe do eks­plo­ata­cji Klienta, doko­nuje kon­ser­wa­cji tech­nicz­nej Ciem­nych Włó­kien oraz zacho­wuje dostęp­ność włó­kien świa­tło­wo­do­wych zgod­nie z SLA.

Dzierżawa kanalizacji kablowych

Usługa umoż­li­wie­nia Klien­towi dostęp i korzy­stanie z kana­li­za­cji kablo­wej w celu uło­że­nia kabli tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych. Ope­ra­tor Infra­struk­tury udo­stęp­nia kana­li­za­cję kablową w postaci mikrokana­li­za­cji o śred­nicy 8 mm. 24j lub 48j Usługa ta umo­żli­wia Klien­towi uło­że­nie wła­snego kabla świa­tło­wo­do­wego oraz korzy­stanie z prze­ła­̨cz­nic optycz­nych, studni i zasob­ni­ków do ukła­da­nia zapa­sów kabla świa­tło­wo­do­wego i reali­za­cji linio­wych punk­tów styku z sie­cią wła­sną lub sie­ciami innych ope­ra­to­rów, w kolo­ka­cji lub bez­po­śred­nio w stud­niach kablo­wych Ope­ra­tora Infra­struk­tury. Zasób, z któ­rego korzy­sta Klient, jest typowo pasywny i nie ma wpływu na typ wpro­wa­dzo­nych do kana­li­za­cji kabli i urzą­dzeń tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych. Klient we wła­snym zakre­sie buduje wła­sną infra­struk­turę kablową przy dowol­nie wybra­nej tech­no­lo­gii.

Sieci bezprzewodowe 2,4 GHz

Sieci 802.11b/g działające w nielicencjonowanym paśmie 2,4GHz to najstarsze i ciągle najpopularniejsze standardy umożliwiające podłączanie użytkowników końcowych do punktów dostępowych. Ich podstawową zaletą jest niska cena i największa różnorodność urządzeń klienckich.

Sieci bezprzewodowe 5 GHz

Sieci 802.11a i ich odmiany działające w nielicencjonowanym paśmie 5 GHz oferują lepsze parametry transmisji od sieci 2,4 GHz – niestety za nieco wyższą cenę. Dlatego są najczęściej wykorzystywane do budowy szkieletu sieci lub do tworzenia wydajnych łączy punkt-punkt.

Sieci bezprzewodowe 3,6 GHz (WiMax)

Sieci 802.16-2004 popularnie nazywane WiMax działają w licencjonowanym paśmie 3,6 GHz. Wykorzystywanie licencjonowanego pasma (czyli brak zakłóceń) jest ich podstawową zaletą odróżniającą je od sieci 2,4 i 5 GHz. Są to sieci klasy operatorskiej przeznaczone do świadczenia usług dostępu do Internetu i telefonii.

Kolokacja

Kolo­ka­cja jest to usługa udo­stęp­nia­nia fizycz­nej prze­strzeni lub urzą­dzeń tech­nicz­nych przez Ope­ra­tora Infra­struk­tury dla Klienta w celu umiesz­cze­nia i podłą­cze­nia nie­zbęd­nego sprzętu, a w szcze­gól­no­ści urzą­dzeń tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych Klienta.

Usługa kolokacji obejmuje:

 • dzie­rża­wę miej­sca w sza­fie o wyso­ko­ści będącej wie­lo­krot­no­ścią U
 • dzie­rża­wę Powierzchni Kolo­ka­cyj­nej, tj. powierzchni tech­nicz­nej wypo­sa­żo­nej w sys­temy kli­ma­ty­za­cji oraz gwa­ran­to­wanego zasi­la­nia reali­zo­wa­nego poprzez awa­ryjne pod­trzy­ma­nie bate­ryjne lub zasto­so­wa­nie spa­li­nowych gene­ra­to­rów prądu elek­trycznego. Powierzch­nia Kolo­ka­cyjna wypo­sa­żona jest rów­nież w elek­tro­niczne sys­temy auto­ry­zo­wa­nego dostępu do Obiektu

Ope­ra­tor Infra­struk­tury dostar­cza Klien­towi w Prze­strzeni:

 • gwa­ran­to­wane zasi­la­nie elek­tryczne 230V/50Hz lub 48 V dla Urzą­dzeń, wraz z okre­śloną w Zamó­wie­niu na Usługę ilo­ścią gniaz­dek zasi­la­ją­cych; o para­me­trach okre­ślo­nych w trak­cie wywiadu tech­nicz­nego
 • w przy­padku zakupu modu­łów Prze­strzeni okre­ślo­nej jako wie­lo­krot­ność 1 U Moc Urzą­dzeń dedy­ko­wana na jedną jed­nostkę roz­li­cze­niową Prze­strzeni (1U) nie może prze­kra­czać 250 W. Ist­nieje moż­li­wość zwięk­sze­nia mocy po doko­na­niu wery­fi­ka­cji warun­ków mocy
 • dla jed­nego modułu Prze­strzeni (1U) przy­słu­guje jeden port do sieci Ope­ra­tora Infra­struk­tury, o ile Zamó­wie­nie na Usługę nie określa ina­czej. W przy­padku większej ilo­ści por­tów Ope­ra­tor Infra­struk­tury nali­czy dodat­kowe opłaty zgod­nie z usta­lo­nymi opła­tami na pod­sta­wie Umowy Ramo­wej oraz Umowy Szcze­gó­ło­wej

W naszych Węzłach Tele­tech­nicz­nych, w któ­rych insta­lo­wane są Urzą­dze­nia Klienta, zapew­niamy:

 • sys­tem kli­ma­ty­za­cji z redun­dan­cją
 • sys­tem wykry­wa­nia dymu
 • gwa­ran­to­wane zasi­la­nie, oparte o przy­łą­cze do sieci ener­ge­tycz­nej oraz zasi­lacze UPS i gene­ra­tory spa­li­nowe
 • zasi­lacz UPS
 • agregat spalinowy

Jesteś zainteresowany skontaktuj się z nami!

  

  Zapraszamy do współpracy!

  Nowoczesne sieci tworzymy z pasją dla Państwa potrzeb, Next Generation Network Rozbark-Net